จัดกิจกรรมโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนทำหน้ากากผ้า ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 45 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้มีองค์ความรู้เรื่องการจัดทำหน้ากากผ้า และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019