จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พย.2560  นายกฤษณ์  ธนาวนิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา โดยเฉพาะคตินิยมเกี่ยวกับการสืบชะตา(การธำรงรักษาสิ่งดีงามในชีวิตให้คงอยู่สืบไป) และเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons – 1 ตุลาคม ของทุกปี) ซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นในชื่อ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตามงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก อบจ.เขียงใหม่  โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของภาครัฐและเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ (Age Net Chiang Mai) กิจกรรมในงานมีพิธีสืบชะตาหลวง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา  บูทแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆ  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศิริ  ปรารถนาดี  กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด  หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงาน พม.ในจังหวัด เช่น  ผอ.สสว.10  พมจ.เชียงใหม่  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฯลฯ  กรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง 25 อำเภอ  ผู้สูงอายุและประขาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 3,500 คน  และมีภาคธุรกิจเอกชน  องค์การสาธารณกุศล  คหบดี  ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมออกโรงทานในงานจำนวนมาก  ณ  วัดสวนดอก พระอารามหลวง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้  นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผอ.ศูนย์ฯ    ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้ร่วมจัดงานและเข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงด้วย