จัดกิจกรรม “ธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุในชุมชน”

This slideshow requires JavaScript.


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “ธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุในชุมชน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ใช้บริการในศูนย์ฯ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการเยี่ยมเยียน พูดคุยให้กำลังใจ ตลอดจนแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน