จัดงานมหกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ชุมชน

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานมหกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๔๐ กลุ่ม จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และลำปาง ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและจัดทำผลิตภัณฑ์ โดยใช้ศักยภาพของคลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งเป็นการเปิดตลาดสินค้าภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักและสนใจทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ สร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าในชีวิตและความสุข
ในการดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชน  ในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที ได้แก่
การเสวนา เรื่อง “จากภูมิปัญญาสู่พาณิชย์ได้อย่างไร” และ “สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุเตรียมพร้อมอย่างไร” การแสดงของศิลปิน “อ้อม รัตนัง” ศิลปินล้านนาเชียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ จำนวน 2 ชุด การแสดงของศิลปิน
“วงการันตี” กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมบริเวณงาน ได้แก่ การสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการด้านผู้สูงอายุ  บริการต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพ นวดฝ่าเท้า แช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร  เป็นต้น ณ ตลาด เจ เจ มาร์เก็ต เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560