จัดงานมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ
กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย  ส่วนราชการในสังกัด พม. กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (ศ.นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี) ชมรมผู้สูงอายุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคีเครือข่ายด้าน
ผู้สูงอายุ  ฯลฯ รวมประมาณ 300 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ชนะเลิศและ
รองชนะเลิศเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม บูธภูมิปัญญาผู้สูงอายุ บูธแสดงภารกิจการบริการของหน่วยงานด้านผู้สูงอายุ การแข่งขันการทำขนมเทียน (ขนมจ๊อก) ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในทุกงานบุญประเพณี และการจัดงานในวันนี้ยังเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุสากลที่ใกล้จะมาถึง ซึ่งสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)