จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีอรรถบท “สังคมผู้สูงอายุ ไร้ความรุนแรง” และได้ร่วมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตามขนบธรรมเนียมแบบล้านนาไปพร้อมกัน โดยมีบุคคลเข้าร่วมงาน เช่น อาจารย์และนักศึกษาจากคณะและภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การบรรยายเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ ไร้ความรุนแรง” โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคเหนือ การแสดงเครื่องสายตะวันตก การสรงน้ำพระ ปักตุงเจดีย์ทราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานทุกคน ร่วมกันรดน้ำขอพร พร้อมมอบมาลัยดอกมะลิให้แก่ผู้สูงอายุ