จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2560

 

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2560 “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี และเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมล้าน ภายในงานมีกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้แทนผู้สูงอายุ ประกวดผู้สูงอายุแต่งกายพื้นเมืองงาม การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา และบริการตัดแต่งผม  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประธานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีเครือข่าย ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560