จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ได้รับความอนุเคราะห์จากงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้สูงอายุของศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จำนวน 17 ราย