จัดบูธนิทรรศการความรู้สิทธิผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดบูธนิทรรศการความรู้สิทธิผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ณ บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่