จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุในชุมชน)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุในชุมชน)  ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆของ พม.ในเชียงใหม่ (one  home) ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน  โดยมีวิทยากรกระบวนการสนับสนุนวิทยบริการเพื่อสังคมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ นำโดยอาจารย์แว่นแก้ว  ชัยอาราม  และอาจารย์วิทยากรกระบวนการ อีก 3 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ พ่อครูบุญศรี  รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาศิลปการแสดงได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมการประชุมด้วย