จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly City)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age  Friendly  City)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและสังเคราะห์องค์ความรู้  ค้นหาปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน  เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป.  โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ร่วมในโครงการ 6 แห่ง  และพื้นที่ขยายแนวคิด 4 แห่ง  ร่วมในการประชุมครั้งนี้  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีและนายก อบต.  ผอ.กองช่าง  นายช่าง  นักพัฒนาชุมชน  ช่างพื้นบ้าน  ผู้นำท้องถิ่น  และผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต  รวมจำนวน 43 คน  มีวิทยากรดำเนินการถอดบทเรียนจากคณะสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แก่  รศ.ดร.วิฑูรย์  เหลียวรุ่งเรือง  ดร.สุมาลี  จินดาพล  ผศ.ดร.ปิยะเดช  อัครโพธิวงศ์  ศ.ดร.ณัฐพงศ์  อังกสิทธิ์  และอาจารย์สถิตย์  ผลทิพย์  จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เอ็นนาเอเบิล  จัดขึ้น  ณ โรงแรมอโมราท่าแพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่