จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโครงข่ายการคุ้มครองผู้สูงอายุ (และทุกคน) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโครงข่ายการคุ้มครองผู้สูงอายุ (และทุกคน) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  จ.เชียงใหม่  โดยมีการดำเนินการ  ดังนี้

1.วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ  โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดีมีรูปธรรม 30 แห่ง จาก 7 จังหวัดดภาคเหนือตอนบน  ประมาณ 100 คน  ร่วมกันสรุปบทเรียนถึงผลดี ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนางาน

2.วันที่ 23 สิงหาคม 2561  สัมมนารวมของพื้นที่ดำเนินงานจาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  รวม  300 คน  เพื่อนำเสนอผลการถอดบทเรียนของพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากร  คือ  คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  จ.สุโขทัย  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ยึดถือแนวทางการดำเนินงานตามตัวแบบของโครงการต่อเนื่องมาหลายปีในการป้องกันคุ้มครองผู้สูงอายุและประชาชนจากภัยน้ำท่วม  ตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนถึงปัจจุบัน