จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการคุ้มครองภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการคุ้มครองภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆของ พม.เชียงใหม่(One  Home) ประจำปี 2561  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรานุวัฒน์  คำวลี  หัวหน้าทีมวิทยากรกระบวนการสนับสนุนวิทยบริการเพื่อสังคม  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และอาจารย์วิทยากรกระบวนการอีก 4 ท่าน  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม 70 คน