จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง Happy Work Place ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Happy Body”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง Happy Work Place ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Happy Body” โดยวิทยากรจากภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ และคณะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย ให้ถูกต้อง และสร้างสมดุลชีวิตการทำงานให้มีสุข โดยมี นายไพฑูรย์  พัขรอาภา ผอ.ศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม