จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง Happy Work Place

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง Happy Work Place ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Happy Soul” โดยนิมนต์พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 รูป
มาเป็นวิทยากร ดร.พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ รองอธิการบดี มจร. และ ดร.พระมหาอัมพร ชุตินธโร อาจารย์ประจำ มจร.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการขัดเกลาฝึกฝนจิตใจให้มีสมรรถนะจิต และคุณภาพจิตที่ดี มีความสุขในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และครอบครัวให้มีความราบรื่น โดยมี นายไพฑูรย์
พัขรอาภา ผอ.ศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม