จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ  ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อสร้างความรู้ เพิ่มทักษะในการวางแผน  การออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานประสบการณ์  เทคนิคการเพิ่มมูลค่าของสินค้า  การแสวงหาและสร้างช่องทางตลาด  การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล  การขายสินค้าทางสื่อออนไลน์  โดยทีมวิทยากรกระบวนการส่งเสริมธุรกิจ SME  Start Up  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  6 ท่าน
มีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มอาชีพ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 6 อำเภอใน จ.เขียงใหม่ คือ  อ.เมืองเชียงใหม่  อ.พร้าว  อ.สันทราย  อ.ดอยเต่า  อ.หางดง  และ อ.สันป่าตอง  รวม 50 คน เข้าร่วม  จัดขึ้น ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  จ.เชียงใหม่