จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)   จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแล และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ (3ประสาน+ธนาคารเวลา) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่  โดยมีนายประกาศิต จิตมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน เป็นประธานในพิธีเปิด