จัดอบรม “โครงการคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ ลดมลภาวะ ประจำปี 2562”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดอบรม “โครงการคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ
ลดมลภาวะ ประจำปี 2562” โดยมี นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมทั้งนักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับความรู้ และ
ฝึกทักษะ โดยมี นายตะวัน โด่งดัง หัวหน้างานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้มีการนำความรู้ไปแนะนำแก่ผู้สูงอายุ และปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะภายในศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุม ศสพ. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)