จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ

วันที่ 29 มกราคม 63 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินการจัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่วัยเกษียรณหรือวัยสูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา อาสาสมัคร
ครู อาจารย์ รวม 100 คน

This slideshow requires JavaScript.