จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ชุมชนใกล้เคียงมีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงขึ้นต้นได้ และการป้องกันหมอกควันพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่