จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่