จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ และงานพยาบาล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่