ฉายภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ฉายภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต”   ผ่าน Zoom Video Conference  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐก และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน