ฉีดซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ร่วมกับศูนย์สร้างเสิรมสูขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)