ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็ม 3)

              วันที่ 6 มกราคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) แก่บุคลากรและผู้สูงอายุ รวมจำนวน 57 ราย ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(ชียงใหม่)