ชี้แจงนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ชี้แจงนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฎิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)