ดูแลสุขภาพสูงวัย ผ่าน VDO Call

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาด้านการฟื้นฟูผู้สูงอายุ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ผ่านระบบ VDO Call ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)