ตรวจคัดกรองเชิงรุก X-ray ปอด

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจคัดกรองเชิงรุก x-ray ปอด ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค และเพื่อป้องกันการระบาดของวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องในสัปดาห์วัณโรคโลก ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วัณโรคเขต 10 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่