ตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ

ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตรวจคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน และเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง ของผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)