ตรวจรักษาผู้สูงอายุ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ทีมจิตเวชผู้สูงอายุ ทีมจิตแพทย์ นักจิตบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาผู้สูงอายุ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ที่มีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อประเมินอาการเจ็บป่วยและให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบโปรแกรม  Microsoft teams ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)