ตรวจสุขภาพสูงวัย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ภาควิชาหน่วยติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนและภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและส่งเสริมให้มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)