ตรวจสุขภาพ ผ่าน VDO Call

วันที่ 20 กรกฏารคม พ.ศ. 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาโรคเรื้อรังด้านร่างกาย ติดตามอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผ่านระบบ Video call  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงสมวัย