ตรวจสุขภาพ สูงวัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตรวจรักษาด้านร่างกาย ติดตามอาการเจ็บป่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ โดยแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงเหมาะสมตามวัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19)