ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)