ต้อนรับคณะรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)