ต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ (สวทช) เพื่อสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)