ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา…ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 50 ราย เข้าศึกษาดูงาน และมอบหมายให้ นางสาวกนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “งานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายในองค์กร” เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานกับองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย