ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวชวนชม จันทะวงษ์)

วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นางสาวชวนชม จันทะวงษ์) ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)