ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน และการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่