ทำความสะอาดอาคารเรือนนอน

วันที่ 16  มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้มีการทำความสะอาดอาคารผู้สูงอายุ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)