ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานของหน่วยงาน one home พม.เชียงใหม่

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานของหน่วยงาน one home พม.เชียงใหม่ และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลเด็ก Day care Night Care รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางและนโยบายในการทำงาน รวมถึงติดตามงานตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการบูรณาการในการผลิตสินค้า ช่องทางการขายและอาศัยช่องวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาปรับแก้ไขโดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้ชี้แจงและตอบข้อสั่งการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)