ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง กรณีผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 78 ปี มีฐานะยากจน อาศัยที่ดินของวัด อีกทั้งยังมีโรคประจำตัวช่วยเหลือตนเองได้น้อย ซึ่งจากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุไม่ประสงค์จะขอรับบริการในสถานสงเคราะห์ ทั้งนี้ทาง ศพส.บ้านะรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จึงได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และหาแนวทางวางแผนในการให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป