ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีผู้สูงอายุเพศหญิง จำนวน 2 ราย มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องการเข้าใช้บริการภายในศูนย์ ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จักวางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป