ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน “รายการ NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน“ เนื่องจากผู้สูงอายุขายบ้านพร้อมที่ดินเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ ชึ่งปัจจุบันนายทุนได้ซื้อบ้านดังกล่าวและให้ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ ผู้สูงอายุจึงกังวลไม่มีที่อยู่อาศัยในอนาคต  โดยศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ตามโครงการการให้บริการผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก