ธรรมปกรณ์ พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันจันทร์ที่ 5  กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศชายติดเตียง อายุ 79 ปี ที่ประสบปัญหา เนื่องจากบุตรสาวตกงานไม่มีรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ผู้ใหญ่บ้านตำบลบวกค้าง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น  และวางแผนให้ความช่วยเหลือใน
ระยะยาวต่อไป