นวัตกรรม “วีลแชร์ปรับยืนได้ (Standing wheelchair)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานพยาบาลนำนวัตกรรม “วีลแชร์ปรับยืนได้”  (Standing wheelchair)  ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้สูงอายุอาคารชาย เพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดแผลกดทับจากการนั่งนานๆ ป้องกันโรคกระดูกพรุน และช่วยให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น