นวัตกรรม “เก้าอี้ย้ายตัว เก้าอี้ยกตัว”

            วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาลใช้นวัตกรรม “เก้าอี้ย้ายตัว และเก้าอี้ยกตัว ”    ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนย้ายตัวอย่างถูกต้อง ไม่เกิดสภาวะแผลกดทับ และได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลที่ดียิ่งขึ้น