นวัตกรรม “Space Walker”

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม“Space Walker” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัว เพื่อรักษาทางกายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติที่สุด