นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 3 คน

เข้าฝึกปฏิบัติงานในด้านจิตวิทยาแนะแนว ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557