นางจำปี ศิริดำรงกุล อายุ 100 ปี ผู้สูงอายุที่ใช้บริการในศูนย์ฯ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมให้กำลังใจ นางจำปี ศิริดำรงกุล อายุ 100 ปี
ผู้สูงอายุที่ใช้บริการในศูนย์ฯ  ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะผู้สูงอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพและพลานามัยอย่างดียิ่ง ควรแก่การยกย่องและเป็นแบอย่างแก่ผู้สูงอายุโดยทั่วไป